Ամբիոններ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնը կազմավորվել է, որպես տեխնիկական առարկաների ցիկլային հանձնաժողով, այնուհետև վերանվանվել` բնագիտության ամբիոն, այժմ՝ ընդհանուր բնագիտական և մաթեմատիկական առարկաների ամբիոն :

 

Ամբիոնի վերահսկողության տակ են գտնվում հետևյալ առարկաները.

 

 • Ֆիզիկա
 • Ինֆորմատիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա
 • Օրգանական քիմիա
 • Անալիտիկ քիմիա
 • Ֆիզ.կոլ.քիմիա
 • Մաթեմատիկա/Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն
 • Համակարգչային օպերատորական գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիա
 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Մանրէակենսաբանություն
 • Կաթի և կաթնամթերքի մանրէակենսաբանություն
 • Կաթի և կաթնամթերքի կենսաքիմիա
 • Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում
 

Ամբիոնում ընդգրկված առարկաներից մի քանիսը դասավանդվում են քոլեջի բոլոր մասնագիտական խմբերում: Պարբերաբար թարմացվում են դասավանդվող առարկաների ծրագրերը և ուս. պլաները:

 

Ամբիոնում ընդգրկված բոլոր առարկաներից դասախոսները ունեն տեսական մեթոդական, հետազոտական աշխատանքներ:

 

Ամբիոնում ընդգրկված առարկաները դասավանդվում է ժամանակակից նորացված մեթոդներով` համալրված թեստային, լաբորատոր և գործնական աշխատանքներով:

 

Ամբիոնը հագեցած է կահավորված կաբինետ լաբորատորիաներով և համակարգչային դասասենյակով:

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 • Տնտեսագիտության հիմունքներ
 • Կառավարում
 • Մենեջմենթ
 • Աշխատակազմի կառավարում
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 • Կառավարման ընդհանուր կարողություններ /Մենեջմենթ/
 • Մարքետինգ։ Մարքետինգային հմտություններ
 • Կիրառական տնտեսագիտություն և գործարար հմտություններ
 • Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հմտություններ
 • Մթերային ապրանքների ապրանքագիտություն
 • ՆԶՊ, Քաղ.պաշտ. և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում
 • Ֆիզիկական կուլտուրա
 • Կազմակերպության էկոնոմիկական կառավարում
 • Գործարար հաղորդակցություն
 • Աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 • Պատմություն
 • Իրավունքի հիմունքներ
 • Քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիա
 • Հաղորդակցություն։Հաղորդակցության հմտություններ
 • Սպասարկման վարվելակերպ և իմիջ
 • Ղեկավարման հմտություն, հոգեբանություն և հյուրընկալության էթիկետ
 • Մշակութաբանություն
 • Հասարակագիտություն
 • Հայոց լեզու
 • Հայ գրականություն
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
 • Հայոց պատմություն
 • Ձեռներեցություն
 • ՀՀ և միջազգային օրենսդրություն
 • Ղեկավարման հմտություն, հոգեբանություն և սպասարկման էթիկետ
 • Ուղղագրություն, ուղղախոսություն, կետադրություն
 • Մասնագիտական հայոց լեզու պատմաճարտարապետական և մշակութային բնագավառում
 • Մասնագիտական հայոց լեզու զբոսաշրջային ծառայությունների ոլորտում։

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

 • ՀՀ և միջազգային օրենսդրությունը զբոսաշրջության ոլորտում
 • Հյուրանոցների, զբոսաշրջային համալիրների և դրանց համարների տեսակները և դասակարգումը
 • Հասարակական սննդի կազմակերպման ծառայություններ
 • Փոխադրամիջոցներ
 • Փոխադրման ծառայություններ զբոսաշրջության մեջ
 • Ստորաբաժանման աշխատակիցների կառավարում և վերահսկում
 • Համագործակցություն համապատասխան ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ
 • Զբոսաշրջային փաթեթի մշակում
 • Զբոսաշրջային փաթեթի նախահաշվի կազմում
 • Զբոսաշրջային փաթեթի ներկայացումը համապատասխան գործակալներին, զբոսաշրջային փաթեթի բարելավում և իրացում
 • Զբոսանավարկություն
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների /Թիքեթինգ/ կիրառումը զբոսաշրջության մեջ
 • Հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների ճանաչողություն
 • Հիմնական ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցային համալիրներում
 • Օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
 • Միջոցառումների (MICE) կազմակերպում և սպասարկում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
 • ՀՀ և միջազգային օրենսդրությունը սպասարկման և զբոսաշրջային ոլորտում
 • Կոնֆլիկտների, փոփոխությունների և սթրեսների կառավարումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
 • Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները
 • Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչում
 • Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
 • Աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջային աշխարհագրություն

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 • Հունարեն/ նախասիրական և պարտադիր
 • Պարսկերեն
 • Անգլերեն
 • Անգլերեն՝ գրավոր, բանավոր՝ տարբեր մակարդակներով
 • Մասնագիտական հաղորդակցում անգլերենով
 • Ռուսաց լեզու
 • Ռուսաց լեզու՝ գրավոր, բանավոր՝ տարբեր մակարդակներով
 • Մասնագիտական հաղորդակցում ռուսերենով
 • Գործավարություն հասկացողությունը և իրավական կարգավորումը

ՍՆՆԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

 • ՀՍՕ խոհանոցային գույքի շահագործում
 • Կարամելի պատրաստման հմտություններ
 • Կոնֆետների և իրիսի պատրաստման հմտություններ
 • Շոկոլադի և կակաո փոշու պատրաստման հմտություններ
 • Մարմելադի և պաստեղի պատրաստման հմտություններ
 • Դրաժեի, հալվայի պատրաստման հմտություններ
 • Թխվածքաբլիթի պատրաստման հմտություններ
 • Վաֆլու պատրաստման հմտություններ
 • Տորթի և հրուշակեղենի պատրաստման հմտություններ
 • Կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի պատրաստման հմտություններ
 • Արևելյան քաղցրավենիքի պատրաստման հմտություններ
 • Ցորենի ալյուրից հացի, հացաբուլկեղենի, կիսապատրաստվածքների պատրաստման հմտություններ
 • Տարեկանի ալյուրից հացի, հացաբուլկեղենի, կիսապատրաստվածքների պատրաստման հմտություններ
 • Ցորենի և տարեկանի խմոր․ մշակման , խմորային պատր․ թխման հմտություններ
 • Մակարոնեղենի պատրաստման հմտություննեՐ
 • Մանրէակենսաբանություն
 • Գործընթացներ և ապարատներ
 • Պրոցեսներ և ապարատներ
 • Աշխատանքի անվտանգության սանիտարիա և հիգիենա
 • Հացի, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխ․ սարքավորումներ
 • Արտադրության կազմակերպում
 • Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն
 • Հումքի նախնական և ջերմային մշակում
 • Պանրի արտադրության կազմակերպում
 • Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն
 • Հացի, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտակար հումքի և օժանդակ նյութերի բնութագրման և ընտրության հմտություններ
 • Պատրաստի արտադրանքի ձևավորում և փաթեթավորում
 • Կարագի արտադրության կազմակերպում
 • Պաղպաղակի արտադրության կազմակերպում
 • Կաթնային պահածոների արտադրության կազմակերպում
 • Կաթնային հիմքով մանկական սննդի տեխնոլոգիա
 • Երկրորդական հումքից պատրաստվող կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
 • Կաթի սերի արտադրություն
 • Թթու կաթնամթերքի արտադրություն
 • Կաթնաշոռի արտադրություն
 • Կաթի ընդունում և վերամշակում
 • Կաթի տարաների լցման հոսքագծեր
 • Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն/ընտրովի/
 • Կաթի և կաթնամթերի տեխ․ քիմ․ վերահսկողություն
 • Տար․ սարք․ և սարքավ․ նախ․ գինու արտ․
 • Տար․ սարք․ և սարքավ․ նախ․ գարեջրի արտ․
 • Խաղողի մթերում և վերամշակում
 • Հատիկի մթերումը և վերամշակումը գար․
 • Քաղցուի պարզեցումը և խմորումը
 • Փլուշի թրմեցումը և մասն․ կամ լրիվ խմոր․ գին․
 • Գինիների խնամք, հնեցում, մշակում
 • Որակի հսկումը գինեգործության մեջ
 • Շշալցման իրականացումը գինու արտ․
 • Գինու արտադրության տեխնոլոգիա
 • Խաղողի սեղանի գինիների արտ․ տեխն․ գործընթացի վարման հմտություններ
 • Հատուկ և արոմատացված խաղողի գինիների արտ․ տեխն․ գործընթացի վարման հմտություններ
 • Խաղացող գինիների արտադրություն
 • Կոնյակի արտադրություն
 • Որակի հսկումը կոնյակի արտադրության մեջ
 • Ածիկի պատրաստումը գարեջրի արտադրության մեջ
 • Գարեջրի քաղցուի պատրաստում
 • Գարեջրի քաղցուի խմորումը
 • Ֆիլտրում
 • Գինու և կոնյակի արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Օղի-լիկյորային արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Գարեջրի արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Գարեջրի որակի գնահատում և համտես
 • Շշալցման իրականացումը գարեջրի արտ․ մեջ
 • Սպիրտի արտադրություն/ընտրովի/
 • Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա, ավտոմատիկա
 • Ստանդարտացում, սերտիդիկացում, մետրոլոգիա
 • Աշխատանքի անվտանգություն և սան․ հիգիենա
 • Անվտանգություն և առաջին օգնություն
 • Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիաներ
 • Օղի-լիկյորային արտադրանքի, գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիա
 • Հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիա
 • Սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիա
 • Սննդային խտանյութերի արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Օրգանական գյուղատնտեսություն

 

Ամբիոնի դասավանդող դասախոսները ղեկավարվում են նոր պետական ծրագրերով:

 

Երեք տարի անընդմեջ քոլեջում կազմակերպվել է «USAID VIRGINICE TECH» սեմինար պարապմունքներ, որոնց մասնակցել են ամբիոնի գրեթե բոլոր անդամները:

 

Բոլոր մասնագիտական առարկաներից քոլեջում գործում են կաբինետ-լաբորատորիաներ, որոնք հնարավորինս հագեցված են սարքավորումներով, գրականությամբ, դիդակտիկ նյութերով, որոնք պարբերաբար թարմացվում են: Ամբիոնում մեծ ուշադրություն է դարձվում գործնական աշխատանքների կատարմանը:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

 • Սպասարկման արտադրության կազմակերպում
 • Նախուտեստների պատրաստում և տեխնոլոգ․ վերահսկում
 • Ապուրների և թանձրուկների պատրաստում և տեխնոլոգ․ վերահսկում
 • Ձկից և ոչ ձկնային ծովամթերքների խոհ․ արտ․ ստացում և տեխն․ վերահսկ․
 • Մսից և մսամթերքից կերակրատեսակների պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Թռչնամսից կերակր․ պատ․ և տեխն․ վերահսկ․
 • Որսամսից խոհարարական արտադրանքի ստացում և տեխ․ վերահսկ․
 • Ձավարեղենից, ընդեղենից և մակարոն․ կերակրատեսակների պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Բանջարեղենից և սնկերից խոհ․ արտ․ պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Ալր․ արտադրանքի պատր․ պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Աղանդերի պատր․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Միջազգային խոհանոցի ճանաչված կեր․ պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Տաք և սառը ըմպելիքների պատր․
 • Բաղադրատոմսի, կերակրացանկի կազմում
 • Սննդամթերքի ձևավորում և փաթեթավորում
 • Սեղանի ձևավորում և սպասքադրում
 • Հումքի նախնական և ջերմային մշակում
 • Սննդի պատրաստման տեխնոլոգիա/ընտրովի/
 • Սննդային հավելումներ/ ընտրովի/
 • Դիետոլոգիա

 

Ամբիոնի դասախոսները մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց մասնագիտական առաջընթացի զարգացմանը, ուսումնամեթոդական համալիրի հարստացմանը: Նրանք այդ նպատակով կազմել և կազմում են հետաքրքիր տեխնոլոգիական քարտեր, բաղադրատոմսերի հավաքածուներ, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։

 

Դրանցից են՝

 

«Ապուրներ»,
«Հունական խոհանոց»,
«Հայկական ավանդական խոհանոց»,
«Հասարակական սնունդ»


Հետազոտական մեծածավալ աշխատանքներ են կատարել «Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության տարբեր կուրսերի ուսանողները՝ իրենց դասախոսների ղեկավարությամբ: Այդ աշխատանքներից են «Սննդում օգտագործվող դեղաբույսերը», «Ազգային խոհանոցի պատմությունից», «Միջազգային խոհանոց», «Աշխարհի համերը»:
Ուսանողները մասնակցում են ՀՀ մարզերում, ինչպես նաև արտերկրում կազմակերպվող փառատոնների:
Յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտին կազմակերպվում են գործնական կարողությունների, հմտությունների ստուգատեսներ:

 

Ուշագրավ էր վերջերս կազմակերպած «Դդմի փառատոնը», որին մասնակցում Էր Հունաստանի պատվիրակությունը դեսպանի գլխավորությամբ:

 

Քոլեջը միջազգային հասարակական կազմակերպությունների և գործատուների հետ ունի սերտ համագործակցություն: Այդ համագործակցության արդյունքում շատ ուսանողներ և դասախոսներ եղել են արտասահմանյան մի շարք երկրների համապատասխան քոլեջներում՝ հիմնականում փորձի փոխանակման նպատակով: Այդ երկրներից են Ռուսաստանը, Չեխիան, Էստոնիան, Հունաստանը, Իտալիան, Լյուքսեմբուրգը, ուր մեր ուսանողները ներկայացրել են մեր ազգային խոհանոցը և հաճախ վերադարձել մրցանակներով, շնորհակալագրերով։

Translate »